do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Юрачківський Андрій Павлович

Друк PDF

Юрачкiвський Андрiй Павлович  народився 4 травня 1958 року в Києві.

 

Доктор фiзико-математичних наук, професор.

 

Закiнчив факультет кiбернетики Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка в 1980 р. У 1980–81 і 1984–88 роках працював на факультеті кібернетики в науково-дослідницькій частині. У 1981–84 рр. – аспірант кафедри прикладної статистики того ж факультету. У 1988– 2012 роках працював на радiофiзичному факультетi: спочатку асистентом, з грудня 1993 – доцентом (з перервою на докторантуру у 2001–03), а з червня 2005 – професором. Кандидатську дисертацiю "Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений" захистив у 1986 р. (науковий керівник – проф. Анісімов В.В.), докторську дисертацію "Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу" – у 2003 р. Області наукових інтересів – теорія імовірностей, функціональний аналіз, математична фізика.

 

Автор  71 наукової статті і 5 навчальних посібників.

 

Основні наукові результати:

 • показав, що задане певними аксіомами відношення незалежності породжує імовірнісну міру;
 • знайшов розподіл  часу чекання в ряді систем масового обслуговування;
 • розробив загальний метод дослідження випадкових мір і мірозначних процесів, за допомогою якого розв’язав  ряд асимптотичних задач стохастичної геометрії;
 • довів формулу збурення операторних півгруп і запропонував оснований на ній спосіб наближеного обчислювання функції Гріна кінетичного рівняння на ґратці;
 • побудував розширення простору знакозмінних мір (простір гіпермір) і показав, що стохастичне інтегрування неперервних випадкових функцій рівносильне потраєкторному інтегруванню по випадковій гіпермірі;
 • довів ряд теорем ергодичного типу для узагальнених процесів Орнштейна -- Уленбека;
 • знайшов простий і загальний спосіб продовження абстрактного інтеграла без використання збіжності майже скрізь і продовження міри без використання зовнішньої міри;
 • показав, що теорема Стоуна -- Ваєрштрасса справджується і для зліченно компактних топологічних просторів;
 • довів теоретико-множинне узагальнення теореми Тихонова про компактність добутку компактних топологічних просторів.