do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Друк PDF
Кафедра математичних основ кібернетики (МОК)
Дослідження операцій


Чарін Віктор Сильвестрович

засновник кафедри математичних основ кібернетики,

її завідувач з 1972 до 1990 р.,

доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедру математичних основ кібернетики (МОК) було створено у 1972 р. Засновником і першим завідувачем її був професор Віктор Сильвестрович Чарін, доктор фізико-математичних наук, ветеран ВВВ.

Перший склад викладачів – доценти Чернікова Н.В., Тюптя В.І., Третяк В.П., Клунник О.О., Вознюк О.В., асистенти (згодом доценти) Шевченко В.І., Полецьких В.М., Цитрицький О.Є., Цибаньов М.В. (старший викладач). Тоді ж на кафедрі працював професор Пшеничний Б.М. (згодом академік НАН України).

Викладачі кафедри МОК разом зі студентами (1982 р.). Сидять зліва направо: Третяк В.І., Тюптя В.І., Чернікова Н.В., завідувач кафедри Чарін В.С., Полецких В.М., Цибаньов М.В., стоїть за ним Ю.А. Комаров.

На кафедру були покладені обов’язки забезпечення нормативних курсів з алгебри та дослідження операцій. Програми цих курсів, складені викладачами кафедри, згодом лягли в основу програм відповідних курсів для всіх вузів СРСР, в яких готувалися спеціалісти з прикладної математики.

Наукова робота у перші роки існування кафедри проводилась у двох напрямках: сучасні проблеми алгебри (науковий керівник професор В. С. Чарін) та методи оптимізації (науковий керівник професор Б. М. Пшеничний). Обидва наукові напрямки були забезпечені необхідною кількістю аспірантів.

Кафедра МОК (1982 р.). В центрі сидить завідувач кафедри Чарін В.С., стоять зліва на право: Сидорчук О.Г., Комаров Ю.А, Протасов І.В., Полецких В.М., Панасюк С.П., Цибенко Ю.В.

З 1975 р. на кафедрі працював доцент Діденко В.П., згодом доктор фізико-математичних наук, професор. З його появою кафедра включилась у розробку госпдоговірної тематики, пов’язаної з оптимальним розміщенням радіотехнічних комп-лексів, статистичною обробкою результатів вимірювання та покриття простору. Результатом цих робіт, окрім офіційного звіту, стали ряд наукових статей, надрукованих в центральних журналах, а ще пізніше — ціла серія монографій, серед авторів яких були Діденко В.П., Цитрицький О.Є. Паралельно кафедра проводила спільні дослідження з Інститутом електродинаміки АН України (науковий керівник – професор Чарін В.С.).

 

Попов Юрій Дмитрович

завідувач кафедри математичних основ кібернетики,

очолював її з 1982 р. до 1990 р.,

доктор технічних наук, професор.

Основним же у ці роки було забезпечення навчального процесу. Значною подією для кафедри був вихід у світ навчального посібника “Лінійне і нелінійне програмування” (автори Ляшенко І.М., Карагодова О.О., Чернікова Н.В., Шор Н.З.), а згодом – навчального посібника “Математичні моделі дослідження операцій”, який підготував Тюптя В.І. разом з академіками НАН України Ляшком І.І., Михалевичем В.С., Єрмольєвим Ю.М. та навчального посібника професора Чаріна В.С. “Лінійні перетворення та опуклі множини”.

У 1982 р. в зв’язку з поважним віком В.С. Чарін відійшов від керування, кафедру очолив професор Ю. Д. Попов.

З цього моменту на кафедрі за порівняно короткий час було підготовлено і впроваджено у навчальний процес програмне забезпечення лабораторних робіт з курсу дослідження операцій. Перші навчальні програми (у діалоговому режимі) були розроблені асистентами кафедри Колосом І.В. та Комаровим Ю.А. для ЕОМ СМ-2.

Робота кафедри в цьому напрямку продовжувалась впродовж багатьох років і була пов’язана зі швидкою зміною поколінь обчислювальної техніки. Кафедра послідовно пройшла через застосування в навчальному процесі ЕОМ “Іскра-1256”, “Іскра-1030” і нарешті, сучасних персональних ЕОМ типу IBM PC.

На різних етапах в роботі по створенню навчаючих програм з методів оптимізації активну участь брали професор Попов Ю.Д., доценти Тюптя В.І., Шевченко В.І., Римарук В.І. На даний час цю роботу в основному завершено, відповідний пакет ефективно використовується в навчальному процесі на факультеті. Програмні розробки зареєстровані у фонді алгоритмів і програм і передані для використання багатьом вузам, де викладаються аналогічні курси. У цей самий час одна за одною з’являються відповідні методичні вказівки для студентів при виконанні лабораторних робіт з дослідження операцій з використанням програмного забезпечення. Вийшов у світ навчальний посібник професора Попова Ю.Д. “Лінійне і нелінійне програмування”. Посібник Попова Ю.Д., Тюпті В.І., Шевченка В.І. “Методи оптимізації”, надрукований в 1999 році, разом із згаданим посібником повністю розв’язують проблему забезпечення студентів навчаль-ною літературою з дослідження операцій. У 1990 році Ю.Д. Попов пішов з посади завідувача кафедри та очолив новостворену кафедру загальної інформатики.

У 1990 році посаду завідувача кафедри обійняв доктор фізико-математичних наук, доцент. Закусило О.К., який на той час працював деканом факультету кібернетики. У 1991 р. він отримав звання професора по кафедрі математичних основ кібернетики.

Закусило Олег Каленикович
завідувач кафедри математичних основ кібернетики,
– дослідження операцій з 1990 р.,
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік АН вищої школи,
академік Академії педагогічничних наук.
Заслужений працівник народної освіти України

У зв‘язку з розширенням наукової тематики кафедри математичних основ кібернетики в 1997 році кафедра була перейменована на кафедру дослідження операцій (ДО). Кафедра протягом всіх років свого існування підтримує тісні творчі зв’язки з виробництвом. Зокрема, під науковим керівництвом доц. Шевченка В.І. було розроблено і передано для впровадження рекомендації щодо оптимальної доставки поштових відправлень у межах Київської області.

Ряд важливих результатів, пов’язаних з надійністю функціонування складних обчислювальних комплексів, було отримано для НВО “Квант” (науковий керівник доцент Тюптя В.І.). Разом з кафедрою теорії програмування було розроблено (1993 р.) і передано для ДАІ Міністерства внутрішніх справ України навчальні програми з правил дорожнього руху (розробники доценти Вознюк О.В., Кузенко В.Ф. та інші), які одержали схвальні відгуки і використовуються в ДАІ м. Києва та України.

Кафедра підтримує тісні стосунки з іншими кафедрами факультету та університету, з академічними установами НАН України та провідними університетами України, з науковими та учбовими закладами в інших країнах, зокрема, з Лондонською математичною спілкою, університетом Дружби Народів (м. Москва), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова. У різні часи з кафедрою плідно співпрацювали академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України професор Чикрій А.О., доктори фізико-математичних наук Трубін В.О., Мельник І.М., Остапенко В.В. — співробітники Інституту кібернетики НАН України.

В останні роки кафедра очолила в університеті підготовку довідкової літератури для абітурієнтів Київського університету (Вознюк О.В.). Підготовлено та видано 4 збірники конкурсних задач з математики (за редакцією професора. Закусила О.К.). В цілому школу кафедри пройшли понад 260 випускників, серед яких сьогодні 4 доктори – Протасов І.В. (1990), Остапенко В.В., Козерацька Л.М., Зеленюк Є.Г. (2001) та понад 50 кандидатів наук.

Випускники кафедри успішно працюють, як правило, там, де вимагається глибока теоретична підготовка з математики і максимальне використання інтелектуальних можливостей персо-нальних комп’ютерів. Як першому, так і другому кафедра успі-шно навчає. Сьогодні для цього на кафедрі є висококваліфіко-ваний професоро-викладацький склад і необхідна технічна база.

За останні 17 років викладачами та співробітниками кафедри було надруковано 7 монографій, 330 наукових та методичних робіт, співробітниками кафедри захищено 4 доктор-ських та 16 кандидатських дисертацій. На кафедрі проводяться наукові дослідження в рамках наукової школи прикладної статистики (науковий керівник проф. Закусило О.К.).

Іксанов Олександр Маратович

завідувач кафедри дослідження операцій з 2014 р.,
доктор фізико-математичних наук, професор

Період з 2010 року по нинішній час був для кафедри “Дослідження операцій” багатим на нові обличчя, події та досягнення. Так у 2010 р. Богдан Валерійович Довгай cтав доцентом кафедри. У 2011 р. нинішній завідувач кафедри О.М. Іксанов одержав вчене звання професора. У 2012 р. Данило Павлович Проскурін захистив докторську дисертацію,  новим професором кафедри став Андрій Павлович Юрачківський, що перейшов з радіофізичного факультету. У цьому ж році О.М. Іксанов отримав грант Президента України для докторів наук на проведення наукових досліджень. У 2013 р. вихованець кафедри Олександр Віталійович Маринич обійняв посаду доцента кафедри. У вересні того ж року на посаду завідувача лабораторії ймовірнісно-статистичних методів перейшов співробітник Інституту математики НАН України Ігор Валерійович Самойленко. У 2014 р. О.М. Іксанов та О.В. Маринич отримали премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць “Дослідження дискретних випадкових структур”. В кінці 2014 р. на посаду доцента кафедри перейшов з університету біоресурсів та природокористування  Роман Ярославович Якимів (учень Д.П. Проскуріна), а І.В. Самойленко захистив докторську дисертацію та невдовзі перейшов на викладацьку роботу. Через це у 2015 р. лабораторію ймовірнісно-статистичних методів очолив Анатолій Володимирович Нікітін. В цьому ж році завідувачем кафедри було обрано професора Іксанова О.М. а академік Академії педагогічних наук України, професор Олег Каленикович Закусило зосередив свої зусилля, знання та досвід на посаді  першого проректора нашого університету. Також у 2015 р. ветеран кафедри Віталій Іванович Шевченко, що протягом багатьох років відповідав за нормативний курс дослідження операцій, пішов на пенсію. Значною подією 2017 р. став для кафедри захист О.В. Мариничем докторської дисертації у віці 31 року. Таким чином, він став одним з наймолодших докторів наук у історії України. Також у 2017 р. двоє співробітників кафедри були відзначені престижними нагородами: І.В. Самойленко отримав грант Президента України для докторів наук, а О.В. Маринич - грант Президента України для молодих вчених. З 2017 р. на кафедрі працює за сумісництвом співробітник Інституту математики НАН України Вячеслав Іванович Рабанович.  З січня 2017 року до 2020 року Р.Я.Якимів був заступником декана факультету з виховної роботи. В кінці 2018 р.  І.В. Самойленко та Р.Я.Якимів отримали звання доцента кафедри дослідження операцій. В цьому ж році О.В. Маринич отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу “Випадкові процеси з регенерацією”, а А.В. Нікітін захистив докторську дисертацію. Восени 2018 року до кафедри приєднались молоді асистенти Ярослав Вячеславович Царегородцев, що згодом захистив кандидатську дисертацію, а у 2019 р. – Інна Сергіївна Рибалко: обидва випускники дружнього механіко-математичного факультету.Протягом 2017-2019 на кафедру в аспірантуру вступили колишні студенти факультету спеціальності “Прикладна математика”: Б. Рашитов (науковий керівник проф. Іксанов О.М.), В. Богун, В. Мельников та студент механіко-математичного факультету Г. Верьовкін (науковий керівник доц. Маринич О.В.). У 2019 р. І.В. Самойленко  та А.В. Нікітін отримали премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць "Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій з використанням некласичних схем апроксимації". У тому ж році науковий проєкт О.М. Іксанова "Nested occupancy scheme in random environment" став переможцем програми Станіслава Улама (Польща). 2020 рік став плідним в житті О.В. Маринича, який отримав стипендію імені Станіслава Улама для проведення досліджень (Польща), стипендію Верховної Ради для молодих учених докторів-наук, премію «Найкращий молодий математик України» у 2020 році, а також став членом редакційної колегії журналу Modern Stochastics: Theory and Applications. З січня 2020 року    на посаду асистента кафедри перейшов з  ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка кандидат фізико-математичних наук Заворотинський Андрій Володимирович відзначений раніше грамотами та подяками цього університету та дипломами Мінмолодьспорту України. Восени цього ж року до кафедри приєдналась учениця проф Іксанова О.М колишня випускниця факультету Браганець Оксана Анатоліївна, яка почала працювати на посаді асистента кафедри.

У 2019-2021 рр. співробітники кафедри виконують держбюджетну тему №19БФ015-01 “Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій”. Науковий проєкт "Асимптотичні режими збурених випадкових блукань: на межі сучасної та класичної теорії ймовірностей" переміг у конкурсі "Підтримка досліджень провідних та молодих вчених" Національного фонду досліджень України та отримав грантову підтримку на 2020-2022 рр. Науковим керівником проєкту є О.М. Іксанов, а виконавцями від кафедри дослідження операцій є викладачі О.В. Маринич, І.В. Самойленко; аспіранти В.А. Богун, Б.С. Рашитов та студенти 3-го курсу кафедри О.О.Кондратенко, В.Г. Котельникова, І.Ю. Сватко.     

Останнім часом основними напрямками наукової роботи кафедри є: випадкові регенеративні структури,  функціональні граничні теореми, асимптотика процесів дробового ефекту, гіллясті випадкові блукання з комплексними параметрами, випадкові блукання у випадковому середовищі, застосування теорії відновлення, асимптотичний аналіз складних систем, системи масового обслуговування, теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності, теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.

Починаючи з 2012 р. на кафедрі працює науковий семінар “Стохастика та її застосування”. Співробітники кафедри О.К. Закусило, О.М. Іксанов та Іван Каленикович Мацак є членами редколегій українських журналів з теорії ймовірностей. Також О.М. Іксанов, О.В. Маринич,  І.К. Мацак та Д.П. Проскурін працюють у складі вчених рад із захисту дисертацій. 
Співробітники кафедри постійно беруть участь у наукових проєктах, що підтримуються європейськими грантами, роблять наукові доповіді на міжнародних конференціях та семінарах, проходять стажування та запрошуються для проведення спільних наукових досліджень у провідні європейські університети такі, як університет м. Вільнюс (Литовська республіка), технічні університети м. Дармштадт та Дрезден, університети м. Кіль, м. Мюнстер (Німеччина), технічний університет м. Ейндховен (Нідерланди), м. Ван, інститут Анрі Пуанкаре, університет Paris 13 (Франція), університет королеви Мері та університет м. Йорк (Велика Британія), м. Вроцлав (Польща), м. Гетеборг (Швеція) та ін.  Зокрема, у 2012 році О.В. Маринич проходив стажування (postdoc) у технічному університеті м. Ейндховен (Нідерланди), а з 2015 по 2017 р. він був стипендіатом фонду Гумбольдта (Німеччина). Проекти Іксанова О.М. та Маринича О.В. підтримувались фондами  DFG, NWO,  SNRC та академіями наук Литви та Польщі, а проекти Д.П. Проскуріна та Р.Я. Якиміва- фондами DFG, Лондонським математичним товариством та Swedish Institute. Починаючи з 2017 р.,  співробітники кафедри О.М. Іксанов, О.В. Маринич та І.В. Самойленко співпрацюють з Сіанським університетом електронних наук та технологій (Китай) (School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi’an). В 2017-2019 роках вони читали лекції студентам та проводили плідну наукову роботу з викладачами цього університету. В кінці 2020 року спільно з науковцями, аспірантами  цього університету кафедрою був проведений онлайн воркшоп.  Також кафедра підтримує тісні контакти з відділами Теорії випадкових процесів та Функціонального аналізу Інституту математики НАН України.
Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси “Алгебра та геометрія”,  “Дослідження операцій”, “Алгебраїчні структури та криптографія” для бакалаврів, а також  спеціальні курси та курси за вибором для бакалаврів та магістрів спеціальностей “прикладна математика” та “інформатика”.