do.unicyb.kiev.ua

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Друк PDF
Кафедра математичних основ кібернетики (МОК)
Дослідження операцій


Чарін Віктор Сильвестрович

засновник кафедри математичних основ кібернетики,

її завідувач з 1972 до 1990 р.,

доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедру математичних основ кібернетики (МОК) було створено у 1972 р. Засновником і першим завідувачем її був професор Віктор Сильвестрович Чарін, доктор фізико-математичних наук, ветеран ВВВ.

Перший склад викладачів – доценти Чернікова Н.В., Тюптя В.І., Третяк В.П., Клунник О.О., Вознюк О.В., асистенти (згодом доценти) Шевченко В.І., Полецьких В.М., Цитрицький О.Є., Цибаньов М.В. (старший викладач). Тоді ж на кафедрі працював професор Пшеничний Б.М. (згодом академік НАН України).

Викладачі кафедри МОК разом зі студентами (1982 р.). Сидять зліва направо: Третяк В.І., Тюптя В.І., Чернікова Н.В., завідувач кафедри Чарін В.С., Полецких В.М., Цибаньов М.В., стоїть за ним Ю.А. Комаров.

На кафедру були покладені обов’язки забезпечення норма-тивних курсів з алгебри та дослідження операцій. Програми цих курсів, складені викладачами кафедри, згодом лягли в основу програм відповідних курсів для всіх вузів СРСР, в яких готувалися спеціалісти з прикладної математики.

Наукова робота у перші роки існування кафедри проводилась у двох напрямках: сучасні проблеми алгебри (науковий керівник професор В. С. Чарін) та методи оптимізації (науковий керівник професор Б. М. Пшеничний). Обидва наукові напрямки були забезпечені необхідною кількістю аспірантів.

Кафедра МОК (1982 р.). В центрі сидить завідувач кафедри Чарін В.С., стоять зліва на право: Сидорчук О.Г., Комаров Ю.А, Протасов І.В., Полецких В.М., Панасюк С.П., Цибенко Ю.В.

З 1975 р. на кафедрі працював доцент Діденко В.П., згодом доктор фізико-математичних наук, професор. З його появою кафедра включилась у розробку госпдоговірної тематики, пов’язаної з оптимальним розміщенням радіотехнічних комп-лексів, статистичною обробкою результатів вимірювання та покриття простору. Результатом цих робіт, окрім офіційного звіту, стали ряд наукових статей, надрукованих в центральних журналах, а ще пізніше — ціла серія монографій, серед авторів яких були Діденко В.П., Цитрицький О.Є. Паралельно кафедра проводила спільні дослідження з Інститутом електродинаміки АН України (науковий керівник – професор Чарін В.С.).

 

Попов Юрій Дмитрович

завідувач кафедри математичних основ кібернетики,

очолював її з 1982 р. до 1990 р.,

доктор технічних наук, професор.

Основним же у ці роки було забезпечення навчального процесу. Значною подією для кафедри був вихід у світ навчального посібника “Лінійне і нелінійне програмування” (автори Ляшенко І.М., Карагодова О.О., Чернікова Н.В., Шор Н.З.), а згодом – навчального посібника “Математичні моделі дослідження операцій”, який підготував Тюптя В.І. разом з академіками НАН України Ляшком І.І., Михалевичем В.С., Єрмольєвим Ю.М. та навчального посібника професора Чаріна В.С. “Лінійні перетворення та опуклі множини”.

У 1982 р. в зв’язку з поважним віком В.С. Чарін відійшов від керування, кафедру очолив професор Ю. Д. Попов.

З цього моменту на кафедрі за порівняно короткий час було підготовлено і впроваджено у навчальний процес програмне забезпечення лабораторних робіт з курсу дослідження операцій. Перші навчальні програми (у діалоговому режимі) були розроблені асистентами кафедри Колосом І.В. та Комаровим Ю.А. для ЕОМ СМ-2.

Робота кафедри в цьому напрямку продовжувалась впродовж багатьох років і була пов’язана зі швидкою зміною поколінь обчислювальної техніки. Кафедра послідовно пройшла через застосування в навчальному процесі ЕОМ “Іскра-1256”, “Іскра-1030” і нарешті, сучасних персональних ЕОМ типу IBM PC.

На різних етапах в роботі по створенню навчаючих програм з методів оптимізації активну участь брали професор Попов Ю.Д., доценти Тюптя В.І., Шевченко В.І., Римарук В.І. На даний час цю роботу в основному завершено, відповідний пакет ефективно використовується в навчальному процесі на факультеті. Програмні розробки зареєстровані у фонді алгоритмів і програм і передані для використання багатьом вузам, де викладаються аналогічні курси. У цей самий час одна за одною з’являються відповідні методичні вказівки для студентів при виконанні лабораторних робіт з дослідження операцій з використанням програмного забезпечення. Вийшов у світ навчальний посібник професора Попова Ю.Д. “Лінійне і нелінійне програмування”. Посібник Попова Ю.Д., Тюпті В.І., Шевченка В.І. “Методи оптимізації”, надрукований в 1999 році, разом із згаданим посібником повністю розв’язують проблему забезпечення студентів навчаль-ною літературою з дослідження операцій. У 1990 році Ю.Д. Попов пішов з посади завідувача кафедри та очолив новостворену кафедру загальної інформатики.

У 1990 році посаду завідувача кафедри обійняв доктор фізико-математичних наук, доцент. Закусило О.К., який на той час працював деканом факультету кібернетики. У 1991 р. він отримав звання професора по кафедрі математичних основ кібернетики.

Закусило Олег Каленикович
завідувач кафедри математичних основ кібернетики,
– дослідження операцій з 1990 р.,
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік АН вищої школи,
академік Академії педагогічничних наук.
Заслужений працівник народної освіти України

У зв‘язку з розширенням наукової тематики кафедри математичних основ кібернетики в 1997 році кафедра була перейменована на кафедру дослідження операцій (ДО). Кафедра протягом всіх років свого існування підтримує тісні творчі зв’язки з виробництвом. Зокрема, під науковим керівництвом доц. Шевченка В.І. було розроблено і передано для впровадження рекомендації щодо оптимальної доставки поштових відправлень у межах Київської області.

Ряд важливих результатів, пов’язаних з надійністю функціонування складних обчислювальних комплексів, було отримано для НВО “Квант” (науковий керівник доцент Тюптя В.І.). Разом з кафедрою теорії програмування було розроблено (1993 р.) і передано для ДАІ Міністерства внутрішніх справ України навчальні програми з правил дорожнього руху (розробники доценти Вознюк О.В., Кузенко В.Ф. та інші), які одержали схвальні відгуки і використовуються в ДАІ м. Києва та України.

Кафедра підтримує тісні стосунки з іншими кафедрами факультету та університету, з академічними установами НАН України та провідними університетами України, з науковими та учбовими закладами в інших країнах, зокрема, з Лондонською математичною спілкою, університетом Дружби Народів (м. Москва), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова. У різні часи з кафедрою плідно співпрацювали академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України професор Чикрій А.О., доктори фізико-математичних наук Трубін В.О., Мельник І.М., Остапенко В.В. — співробітники Інституту кібернетики НАН України.

В останні роки кафедра очолила в університеті підготовку довідкової літератури для абітурієнтів Київського університету (Вознюк О.В.). Підготовлено та видано 4 збірники конкурсних задач з математики (за редакцією професора. Закусила О.К.). В цілому школу кафедри пройшли понад 260 випускників, серед яких сьогодні 4 доктори – Протасов І.В. (1990), Остапенко В.В., Козерацька Л.М., Зеленюк Є.Г. (2001) та понад 50 кандидатів наук.

Випускники кафедри успішно працюють, як правило, там, де вимагається глибока теоретична підготовка з математики і максимальне використання інтелектуальних можливостей персо-нальних комп’ютерів. Як першому, так і другому кафедра успі-шно навчає. Сьогодні для цього на кафедрі є висококваліфіко-ваний професоро-викладацький склад і необхідна технічна база.

За останні 17 років викладачами та співробітниками кафедри було надруковано 7 монографій, 330 наукових та методичних робіт, співробітниками кафедри захищено 4 доктор-ських та 16 кандидатських дисертацій. На кафедрі проводяться наукові дослідження в рамках наукової школи прикладної статистики (науковий керівник проф. Закусило О.К.).

 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони