Друк
Кафедра математичних основ кібернетики (МОК)
Дослідження операцій


Чарін Віктор Сильвестрович

засновник кафедри математичних основ кібернетики,

її завідувач з 1972 до 1990 р.,

доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедру математичних основ кібернетики (МОК) було створено у 1972 р. Засновником і першим завідувачем її був професор Віктор Сильвестрович Чарін, доктор фізико-математичних наук, ветеран ВВВ.

Перший склад викладачів – доценти Чернікова Н.В., Тюптя В.І., Третяк В.П., Клунник О.О., Вознюк О.В., асистенти (згодом доценти) Шевченко В.І., Полецьких В.М., Цитрицький О.Є., Цибаньов М.В. (старший викладач). Тоді ж на кафедрі працював професор Пшеничний Б.М. (згодом академік НАН України).

Викладачі кафедри МОК разом зі студентами (1982 р.). Сидять зліва направо: Третяк В.І., Тюптя В.І., Чернікова Н.В., завідувач кафедри Чарін В.С., Полецких В.М., Цибаньов М.В., стоїть за ним Ю.А. Комаров.

На кафедру були покладені обов’язки забезпечення норма-тивних курсів з алгебри та дослідження операцій. Програми цих курсів, складені викладачами кафедри, згодом лягли в основу програм відповідних курсів для всіх вузів СРСР, в яких готувалися спеціалісти з прикладної математики.

Наукова робота у перші роки існування кафедри проводилась у двох напрямках: сучасні проблеми алгебри (науковий керівник професор В. С. Чарін) та методи оптимізації (науковий керівник професор Б. М. Пшеничний). Обидва наукові напрямки були забезпечені необхідною кількістю аспірантів.

Кафедра МОК (1982 р.). В центрі сидить завідувач кафедри Чарін В.С., стоять зліва на право: Сидорчук О.Г., Комаров Ю.А, Протасов І.В., Полецких В.М., Панасюк С.П., Цибенко Ю.В.

З 1975 р. на кафедрі працював доцент Діденко В.П., згодом доктор фізико-математичних наук, професор. З його появою кафедра включилась у розробку госпдоговірної тематики, пов’язаної з оптимальним розміщенням радіотехнічних комп-лексів, статистичною обробкою результатів вимірювання та покриття простору. Результатом цих робіт, окрім офіційного звіту, стали ряд наукових статей, надрукованих в центральних журналах, а ще пізніше — ціла серія монографій, серед авторів яких були Діденко В.П., Цитрицький О.Є. Паралельно кафедра проводила спільні дослідження з Інститутом електродинаміки АН України (науковий керівник – професор Чарін В.С.).

 

Попов Юрій Дмитрович

завідувач кафедри математичних основ кібернетики,

очолював її з 1982 р. до 1990 р.,

доктор технічних наук, професор.

Основним же у ці роки було забезпечення навчального процесу. Значною подією для кафедри був вихід у світ навчального посібника “Лінійне і нелінійне програмування” (автори Ляшенко І.М., Карагодова О.О., Чернікова Н.В., Шор Н.З.), а згодом – навчального посібника “Математичні моделі дослідження операцій”, який підготував Тюптя В.І. разом з академіками НАН України Ляшком І.І., Михалевичем В.С., Єрмольєвим Ю.М. та навчального посібника професора Чаріна В.С. “Лінійні перетворення та опуклі множини”.

У 1982 р. в зв’язку з поважним віком В.С. Чарін відійшов від керування, кафедру очолив професор Ю. Д. Попов.

З цього моменту на кафедрі за порівняно короткий час було підготовлено і впроваджено у навчальний процес програмне забезпечення лабораторних робіт з курсу дослідження операцій. Перші навчальні програми (у діалоговому режимі) були розроблені асистентами кафедри Колосом І.В. та Комаровим Ю.А. для ЕОМ СМ-2.

Робота кафедри в цьому напрямку продовжувалась впродовж багатьох років і була пов’язана зі швидкою зміною поколінь обчислювальної техніки. Кафедра послідовно пройшла через застосування в навчальному процесі ЕОМ “Іскра-1256”, “Іскра-1030” і нарешті, сучасних персональних ЕОМ типу IBM PC.

На різних етапах в роботі по створенню навчаючих програм з методів оптимізації активну участь брали професор Попов Ю.Д., доценти Тюптя В.І., Шевченко В.І., Римарук В.І. На даний час цю роботу в основному завершено, відповідний пакет ефективно використовується в навчальному процесі на факультеті. Програмні розробки зареєстровані у фонді алгоритмів і програм і передані для використання багатьом вузам, де викладаються аналогічні курси. У цей самий час одна за одною з’являються відповідні методичні вказівки для студентів при виконанні лабораторних робіт з дослідження операцій з використанням програмного забезпечення. Вийшов у світ навчальний посібник професора Попова Ю.Д. “Лінійне і нелінійне програмування”. Посібник Попова Ю.Д., Тюпті В.І., Шевченка В.І. “Методи оптимізації”, надрукований в 1999 році, разом із згаданим посібником повністю розв’язують проблему забезпечення студентів навчаль-ною літературою з дослідження операцій. У 1990 році Ю.Д. Попов пішов з посади завідувача кафедри та очолив новостворену кафедру загальної інформатики.

У 1990 році посаду завідувача кафедри обійняв доктор фізико-математичних наук, доцент. Закусило О.К., який на той час працював деканом факультету кібернетики. У 1991 р. він отримав звання професора по кафедрі математичних основ кібернетики.

Закусило Олег Каленикович
завідувач кафедри математичних основ кібернетики,
– дослідження операцій з 1990 р.,
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік АН вищої школи,
академік Академії педагогічничних наук.
Заслужений працівник народної освіти України

У зв‘язку з розширенням наукової тематики кафедри математичних основ кібернетики в 1997 році кафедра була перейменована на кафедру дослідження операцій (ДО). Кафедра протягом всіх років свого існування підтримує тісні творчі зв’язки з виробництвом. Зокрема, під науковим керівництвом доц. Шевченка В.І. було розроблено і передано для впровадження рекомендації щодо оптимальної доставки поштових відправлень у межах Київської області.

Ряд важливих результатів, пов’язаних з надійністю функціонування складних обчислювальних комплексів, було отримано для НВО “Квант” (науковий керівник доцент Тюптя В.І.). Разом з кафедрою теорії програмування було розроблено (1993 р.) і передано для ДАІ Міністерства внутрішніх справ України навчальні програми з правил дорожнього руху (розробники доценти Вознюк О.В., Кузенко В.Ф. та інші), які одержали схвальні відгуки і використовуються в ДАІ м. Києва та України.

Кафедра підтримує тісні стосунки з іншими кафедрами факультету та університету, з академічними установами НАН України та провідними університетами України, з науковими та учбовими закладами в інших країнах, зокрема, з Лондонською математичною спілкою, університетом Дружби Народів (м. Москва), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова. У різні часи з кафедрою плідно співпрацювали академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України професор Чикрій А.О., доктори фізико-математичних наук Трубін В.О., Мельник І.М., Остапенко В.В. — співробітники Інституту кібернетики НАН України.

В останні роки кафедра очолила в університеті підготовку довідкової літератури для абітурієнтів Київського університету (Вознюк О.В.). Підготовлено та видано 4 збірники конкурсних задач з математики (за редакцією професора. Закусила О.К.). В цілому школу кафедри пройшли понад 260 випускників, серед яких сьогодні 4 доктори – Протасов І.В. (1990), Остапенко В.В., Козерацька Л.М., Зеленюк Є.Г. (2001) та понад 50 кандидатів наук.

Випускники кафедри успішно працюють, як правило, там, де вимагається глибока теоретична підготовка з математики і максимальне використання інтелектуальних можливостей персо-нальних комп’ютерів. Як першому, так і другому кафедра успі-шно навчає. Сьогодні для цього на кафедрі є висококваліфіко-ваний професоро-викладацький склад і необхідна технічна база.

За останні 17 років викладачами та співробітниками кафедри було надруковано 7 монографій, 330 наукових та методичних робіт, співробітниками кафедри захищено 4 доктор-ських та 16 кандидатських дисертацій. На кафедрі проводяться наукові дослідження в рамках наукової школи прикладної статистики (науковий керівник проф. Закусило О.К.).