do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Юрачківський Андрій Павлович

Друк PDF

Юрачкiвський Андрiй Павлович  народився 4 травня 1958 року в Києві.

 

Доктор фiзико-математичних наук, професор.

 

Закiнчив факультет кiбернетики Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка в 1980 р. У 1980–81 і 1984–88 роках працював на факультеті кібернетики в науково-дослідницькій частині. У 1981–84 рр. – аспірант кафедри прикладної статистики того ж факультету. У 1988– 2012 роках працював на радiофiзичному факультетi: спочатку асистентом, з грудня 1993 – доцентом (з перервою на докторантуру у 2001–03), а з червня 2005 – професором. Кандидатську дисертацiю "Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений" захистив у 1986 р. (науковий керівник – проф. Анісімов В.В.), докторську дисертацію "Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного аналізу" – у 2003 р. Області наукових інтересів – теорія імовірностей, функціональний аналіз, математична фізика.

 

Автор  71 наукової статті і 5 навчальних посібників.

 

Основні наукові результати:

 • показав, що задане певними аксіомами відношення незалежності породжує імовірнісну міру;
 • знайшов розподіл  часу чекання в ряді систем масового обслуговування;
 • розробив загальний метод дослідження випадкових мір і мірозначних процесів, за допомогою якого розв’язав  ряд асимптотичних задач стохастичної геометрії;
 • довів формулу збурення операторних півгруп і запропонував оснований на ній спосіб наближеного обчислювання функції Гріна кінетичного рівняння на ґратці;
 • побудував розширення простору знакозмінних мір (простір гіпермір) і показав, що стохастичне інтегрування неперервних випадкових функцій рівносильне потраєкторному інтегруванню по випадковій гіпермірі;
 • довів ряд теорем ергодичного типу для узагальнених процесів Орнштейна -- Уленбека;
 • знайшов простий і загальний спосіб продовження абстрактного інтеграла без використання збіжності майже скрізь і продовження міри без використання зовнішньої міри;
 • показав, що теорема Стоуна -- Ваєрштрасса справджується і для зліченно компактних топологічних просторів;
 • довів теоретико-множинне узагальнення теореми Тихонова про компактність добутку компактних топологічних просторів.
 

 

Joan Miró (Жоан Миро), Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Joan Miró (Жуан Міро)

Personnage devant le soleil (Характер перед сонцем), 1968

Помічено Д. Загребельною в одному з музеїв Барселони